DOBRY START

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 czerwca 2018

„Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu tj. po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje
w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.
W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.  

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje,że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019 oraz świadczenia „ Dobry start” ( 300+) w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2018r.

Szczegółowe informacje w sprawach świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 15 - 15 15 lub telefonicznie pod nr telefonu (15) 8691422.

Druki w/w wniosków wydawane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy  Społecznej w Lipniku oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej