Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020

8 lipca 2019

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2019r. rozpocznie przyjmowanie wniosków:

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do      alimentów (t.j. Dz. U. z 2019r. poz., 670 z późn. zm.)  na okres świadczeniowy 2019/2020,

o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz.2220 z późn. zm.) na okres zasiłkowy 2019/2020

o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2018r.,    poz.2220 z późn.zm.) na okres zasiłkowy 2019/2020.

Podstawą do ustalenia prawa do w/w świadczeń będzie dochód za rok 2018.

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

-  do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata  przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego  następuje do dnia 31 października tego roku,

-  od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,

-  od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

-  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,

-  od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego później niż w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Zmiana kryterium dochodowego w świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Od 1 października 2019r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do pobierania świadczenia będzie wynosić 800,00zł na osobę.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne  ( tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

-  do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku,

-  od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku,

-  w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie świadczeń rodzinnych później niż w listopadzie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku przypomina ponadto iż osoby pobierające świadczenia uzależnione od dochodu są zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie, która ma wpływ na prawo do świadczeń w tym przede wszystkim o zmianie sytuacji dochodowej rodziny.

Program „Dobry Start”

„Dobry Start” to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia przez dziecko 24 roku życia. Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza: szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane oddnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku.

Wnioski złożone po upływie terminu tj. po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje

w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września. 

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje,że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2019/2020 oraz świadczenia „ Dobry start” ( 300+) w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca 2018r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) OD DNIA  1 LIPCA 2019r.

W związku z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 924) wprowadza się następujące zmiany:

500 plus na każde dziecko do 18 roku życia - brak kryterium dochodowego

-  zniesienie wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

-  wprowadzenie 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze, co będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka

-   zachowanie ciągłości świadczenia w przypadku śmierci rodzica, jeżeli w terminie
3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, któremu zostało przyznane świadczenie wychowawcze, drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia, prawo to ustala się, począwszy od dnia śmierci wnioskodawcy

-  wprowadzenie przepisów regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się albo otrzymującej świadczenie wychowawcze

-   likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz wydawania informacji o przyznaniu świadczenia, która zostanie przekazana drogą elektroniczną na wskazany przez wnioskodawcę adres e-mail, w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście

-  zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca do 31 maja następnego roku

Osoby, które pobierają świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko składają jeden wniosek na wszystkie dzieci (w tym tzw. pierwsze).

Złożenie wniosku do 30 września 2019r. gwarantuje wyrównanie świadczenia od 1 lipca na dzieci, na które do tej pory świadczenie nie było pobierane, oraz wypłatę od 1 października 2019r. na pozostałe dzieci (którym przyznano świadczenie do 30 września 2019r.).

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021r.

Wnioski można składać drogą elektroniczną od 1 lipca ( poprzez portale Emp@tia, ePUAP, ZUS PUE, bankowość elektroniczną), a tradycyjną od 1 sierpnia.

Szczegółowe informacje w sprawach świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, świadczenia wychowawczego, świadczenia „Dobry Start” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7 15 - 15 15 lub telefonicznie pod nr telefonu (15) 8691422.

Druki w/w wniosków wydawane będą w siedzibie Ośrodka Pomocy  Społecznej w Lipniku oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Ośrodka