Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

Lipnik, dn.18.01.2019r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

Wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy              z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018r., poz. 998) i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy  z dziećmi lub rodziną.
Asystentem rodziny może być osoba która:
•    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
•    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
•    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Forma zatrudnienia:  umowa o pracę – 1/4 etatu. Dokumenty aplikacyjne w postaci CV i listu motywacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 715 -1515.
Ostateczny termin składania dokumentów do 31.01.2019r.

Kierownik OPS
Maria Stępień

18 stycznia 2019


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „ASYSTENT RODZINY”

Podprogram 2017 - efekty

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  z terenu województwa Świętokrzyskiego  przy współpracy z Bankiem Żywności w Tarnobrzegu  realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomoc żywnościową oraz uczestnictwo w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018.

28 września 2018


Czytaj więcej o: Podprogram 2017 - efekty

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2018r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków:

  • o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.) na nowy okres zasiłkowy 2018/2019,
  • o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do     alimentów (t.j. Dz. U. z 2018r. poz., 554 z późn. zm.)  na okres świadczeniowy 2018/2019,
  • o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2017r., poz.1952 z późn. zm.) na okres zasiłkowy 2018/2019
  • o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego  zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t. j. Dz. U. z 2017r.,     poz.1952 z późn.zm.) na okres zasiłkowy 2018/2019.

14 lipca 2018


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2018/2019