Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku asystent rodziny.

Komisja rekrutacyjna informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko została wybrana

Pani Karina Wywiał

 Zamieszkała  Leszczków  115

 Uzasadnienie dokonanego wyboru

 Pani Karina Wywiał posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na stanowisku asystent rodziny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością terenu gminy oraz obowiązującego prawa w zakresie wspierania rodziny.

Kierownik OPS

Maria Stępień

1 sierpnia 2017


Czytaj więcej o: Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku asystent rodziny.

Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, że w związku z uchwaleniem w dniu 7 lipca 2017 r. przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków od dnia 1 sierpnia 2017 r. ulegną zmianie.

19 lipca 2017


Czytaj więcej o: Informacja dotycząca składania wniosków na nowy okres zasiłkowy i świadczeniowy 2017/2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.
 
Wymagania kwalifikacyjne:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011r.,nr 149, poz. 887) i dokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Asystentem rodziny może być osoba która:

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Forma zatrudnienia:  umowa o pracę - 2/5 etatu. Dokumenty aplikacyjne w postaci CV i listu motywacyjnego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 715 -1515.

Ostateczny termin składania dokumentów do 20.07.2017r.

10 lipca 2017


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku ogłasza nabór na wolne stanowisko „asystent rodziny”.