Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, że...

wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021
można pobierać i składać w terminie od dnia 01.09.2020r. do dnia 15.09.2020r.

W przypadku: słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15.10.2020 r.; uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15.02.2020 r.

31 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku informuje, że...

Wkrótce rozpocznie działalność świetlica środowiskowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku realizuje od 01.07.2020 do 30.06.2023r. projekt pn. Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”realizowany przez Gminę Lipnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku nr wniosku RPSW.09.02.01-26-0141/19 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)

15 lipca 2020


Czytaj więcej o: Wkrótce rozpocznie działalność świetlica środowiskowa

Wydawanie żywności lipiec 2020r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku  informuje, że osoby zakwalifikowane przez OPS  do otrzymania bezpłatnej żywności będą mogły odebrać żywność w dniu 7 lipiec 2020r. w godz. 13.00-15.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku.

6 lipca 2020


Czytaj więcej o: Wydawanie żywności lipiec 2020r.